Algemene voorwaarden Studio Stelt

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes afkomstig van de opdrachtnemer, ongeacht hoe de opdracht is verkregen.
2. Studio Stelt wordt in deze voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
3. De door de opdrachtgever gehanteerde algemene (inschrijvings)voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

ARTIKEL 2 OFFERTES

1. Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting, en zijn gebaseerd op uitvoering in de normale werktijden. Een offerte is voor opdrachtnemer alleen bindend als dat uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. Een offerte die voor opdrachtnemer op grond van het hier bepaalde bindend is, vervalt na verloop van 14 dagen de offertedatum.
2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name belastingen) aan opdrachtgever door te berekenen voor die werkzaamheden en/of te verwerken onderdelen/materialen die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door opdrachtnemer verricht en/of geleverd moeten worden.
4. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen in de constructie, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt gebracht. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel zijn de geoffreerde prijzen vast voor de duur van het werk.

ARTIKEL 3 INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de door hem verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en/of offertes.
2. Zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer mogen de door hem verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.
3. De door de opdrachtnemer verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes dienen onmiddellijk aan de opdrachtnemer te worden geretourneerd, indien geen opdracht aan opdrachtnemer wordt gegund.
4. De opdrachtgever handelend in strijd met het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel, is een boete verschuldigd van tien procent van het geoffreerde bedrag. Door voldoening van deze boete gaan de eigendom en het auteursrecht niet over.

ARTIKEL 4 OPDRACHTBEVESTIGING

1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt schriftelijk bevestigd door opdrachtnemer, welke bevestiging als volledig bewijs geldt.
2. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijking van deze Algemene Voorwaarden zullen alleen gelden als deze schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.

ARTIKEL 5 MEER- EN MINDERWERK

1. Alle wijzigingen in de overeenkomst worden wanneer daaruit meer kosten ontstaan als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.
2. Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling van de hoofdsom, naar billijkheid worden verrekend.

ARTIKEL 6 LEVERTIJD

1. De levertijd gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de opdrachtnemer. De opdrachtgever moet de opdrachtnemer tijdig op de hoogte stellen van alle gegevens en keuzebepalingen die nodig zijn voor de voortgang van het werk.
2. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Door de enkele overschrijding van deze termijn is de opdrachtnemer dus niet van rechtswege in verzuim en kan de opdrachtgever niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan. De opdrachtnemer moet hiervoor eerst in gebreke worden gesteld.

ARTIKEL 7 RISICO EN OPSLAG

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gaat het risico van de zaken, materialen en uitgevoerde werkzaamheden over op opdrachtgever vanaf het moment dat deze zijn afgeleverd op de plaats van bestemming of vanaf het moment dat de werkzaamheden zijn aangevangen.
2. Indien buiten de schuld van de opdrachtnemer de aanlevering niet tijdig kan plaatsvinden, worden de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.
3. Bij overschrijding van enige betalingstermijn heeft opdrachtnemer het recht de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en levering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn betaald.

ARTIKEL 8 BETALING

1. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, geldt de volgende betalingsafspraak: 50% bij opdracht
50% bij gereed dan wel ingebruikname van geleverde zaken
2. Bij de tweede betaling mag de opdrachtgever 5% van de hoofdsom inhouden tot zekerheid van de garantie bedoeld in artikel XX lid 1 en voor eventuele kleine opleverpunten. Dit ingehouden bedrag is opeisbaar zodra de opdrachtnemer aan bedoelde garantieverplichting zal hebben voldaan.
3. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd op verzoek van de opdrachtgever, of doordat deze zijn verplichtingen niet tijdig nakomt dan wel opdrachtnemer niet tijdig in staat stelt het werk gereed te maken, of de daartoe benodigde werkzaamheden te verrichten, zal opdrachtnemer gerechtigd zijn betaling van de nog niet voldane termijnen te vorderen op de tijdstippen, waarop deze termijnen bij normale uitvoering van de opdracht opeisbaar zouden zijn geworden. Wanneer als gevolg van de vertraging opdrachtnemer gereed gekomen zaken moet opslaan, is opdrachtnemer gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen.
4. Indien de opdrachtgever niet uiterlijk 14 dagen na de vervaldag betaalt, is opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
5. Vanaf de vervaldag, is opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand waarmee de vervaldag wordt overschreden.
6. Opdrachtgever is door het enkele sluiten van de overeenkomst verplicht tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, inclusief de administratiekosten en de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaand aan de procedure.

ARTIKEL 9 GEHEIMHOUDING

Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van Opdrachtgever die hij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan hij weet of redelijkerwijs vermoedt dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de opdracht.

ARTIKEL 10 ONTBINDING

1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. Opdrachtnemer is dan gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van de opdrachtgever betaling te vorderen van de reeds verrichtte werkzaamheden en/of leveranties, alsmede vergoeding van schade, kosten en interesten, veroorzaakt door de wanprestaties van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen de door opdrachtnemer gederfde winst.
2. In de gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering, welke de opdrachtnemer ten laste van de opdrachtgever heeft, direct opeisbaar.

ARTIKEL 11 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door een niet toerekenbare tekortkoming, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
3. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
4. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

ARTIKEL 12 GARANTIE

1. Opdrachtnemer staat voor een periode van drie maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Voor gebreken, welke naar hun aard pas na langere tijd kunnen worden ontdekt, geldt een garantietermijn van één jaar na de oplevering.
2. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
3. Indien partiële oplevering van het werk plaatsvindt, beginnen de garantietermijnen te lopen bij de oplevering van deze gedeelten.
4. Garantie geldt alleen bij normaal gebruik en alleen bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc.
5. Geen garantie geldt:
• a) Voor gebreken waaraan al door derden reparaties zijn verricht.
• b) Voor materialen en constructies die door opdrachtgever of
derden zijn voorgeschreven.
• d) Bij normale slijtage.
• e) Bij onoordeelkundig gebruik.

ARTIKEL 13 RECLAME

Opdrachtgever kan op een gebrek in de uitvoering van de overeenkomst geen beroep meer doen als hij niet binnen 7 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd, onder een duidelijke omschrijving van het geconstateerde gebrek.

ARTIKEL 14 GESCHILLEN

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de Rechtbank in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.